Watisoni Drua

Tourist Theft
Videos

Tourist Theft

Nasautoka Village Youth Leader, Watisoni Drua explains about the Tourist theft in the village.

Fijisun E-edition
Total Excellium
Subscribe-to-Newspaper
Fiji Sun Instagram
Subscribe-to-Newspaper